law and justice
JUDr. Pavel Zahradník
advokát v Jindřichově Hradci
Sepis smluv, zastoupení a obhajoba v soudních řízeních, mimosoudní řešení sporů

občanské právo

 • mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek včetně zastoupení v exekučním řízení s tím, že řízení zahajujeme formou elektronického platebního rozkazu, který je zpoplatněn nižším soudní poplatkem
 • sepis kupních a darovacích smluv o převodu vlastnictví k nemovitostem včetně zastoupení před katastrálním úřadem
 • zastupování v řízení o způsobilost k právním úkonům
 • sepis smluv o sdružení
 • řešení sporů vyplývajících z podílového spoluvlastnictví včetně zastupování v řízení o vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • převody bytových jednotek
 • smlouvy o zřízení věcných břemen
 • sepis zástavních smluv a smluv o půjčce
 • řešení sousedských sporů
 • soudní zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů včetně dohod o vypořádání takto zúženého společného jmění manželů
 • sepis smluv dle jednotlivých smluvních typů uvedených v občanském zákoníku včetně řešení sporů z již uzavřených smluv
 • řešení sporů z vadně dodaného zboží
 • sepis nájemních smluv včetně vymáhání dlužného nájemného a soudního vyklizení bývalých nájemníků
 • řešení nároků z titulu náhrady škody
 • konzultace ve vztahu k uvažované závěti, popř. dědění ze zákona
 • další právní pomoc v oblasti občanského práva, která zde není výslovně uvedena

TOPlist